California Love (Feat. JENO of NCT)_歌词简谱

California Love (Feat. JENO of NCT)_歌词简谱
演唱:东海
发行时间:2021-10-13

|  3  4  6  |  4  ·  2  |  5  4 ·  7    3  ·  5  3  1  2 
 I    j    u    s    t      f    e    e  l    l  

3 4 2  3  ·  3 7 |  4 3  2   7  ·  1  1 6  5  |  3  
i  k  e      I  &    #  8  2    1    7  ;  m      i  

2 7  3 |  1 ·  3  ·  7 4  5  ·  7 7  6  5    2  ·  2  
n    p    a    r    a  d  i    s  e  예  쁘    장    한  

 4  |  4  2  ·  2    2  ·  4    6 ·  6 |  5  4 ·  6 
     너  의        얼    굴    은        참      조  

|  3  ·  3  5 7  5  7  5 ·  5   7  7  ·  3    7  2  |  
 그    매  솜  사  탕    같    은      너    의      말    

3  7 6  ·  5  4 3  4 3 4  1  |  1 5 ·  5   1 1    
투  는      날    자  극  해  S  e    x  y        하  게    

7  ·  5  |  4  6  4  1 4  7 ·  4    2  3  |  3  ·  4  ·  
   탄      네    피  부  는        g  r    e    e    

4  1 1 3  |  1  ·  6  ·  5  3  6    5 ·  1  5 ·  5 ·  
 g  r  e    e    내      생  각    엔      우    린    

2  |  4  |  2  1  4  3    7  ·  6 2  7  ·  1  3  |  2  2  
   잘      어  울  려        끼  리  끼    리  네      몸  

4  5  4  |  6  4  |  4  ·  1  |  2  2  5  ·  1  ·  6  |  2  
매  는      마  치        C    a  l  i    f    o    r  

·  7  3 |  6   5  ·  5    4 ·  1 |  1  5  6 ·  3  6  
 n  i    a        빛    무    모    한    베    팅  에  

2    2  2 1  1  2 5    4  2  7  |  5   2  2 |  2 1 
   따  라  오  는    빚    처  럼  내        모  든      걸  

 1    6  |  4    1 6  2  3  |  3    5 ·  2  5  ·  7 
     네    게      걸  게  오    늘    도      머    릿  

3  |  3 3  ·  7 |  6 2  |  3    4 |  2 ·  4  1 4  5  
속    에      그    려  너    와    의        곡  을    그  

|  5    7 7  5  3 3   5  |  6 7 ·  6  6  3 3  7 ·  
 려    W  o  o    내        귓  가    에    들  려      

3  ·  2  ·  6  6 ·  5  1  ·  5  6 4 7  6  ·  5 2 5 1  
네        숨  결    오  늘    은    가  지  마      a  l  l  

3  7  3 5 ·  6  1  1  3 2  |  1 7    7  1  ·  6  6  7  
 n  i  g    h  t  끝  이      없  단      걸      너  도  

6  |  2  |  3 |  6 4  3  4   6  6  5  |  7 ·  6  |  6 
   알    잖    아    b  a    b  y  이        시    간  

6  |  4 4 2  ·  6  |  4  ·  4  ·  5  ·  2  7 4  7  ·  3  
이      영  원    하    길        바    라    l  a    d  

2  2  1  |  7 |  4  ·  3  |  5  1   4 5  |  4  ·  6  5 
y    y    e    a    h    N  o    t      t    o  d  

4  5 ·  7   5  4 |  6    4  |  2  4  2    4 |  4   
a  y        n  o    t        t  o  d    a    y    

5  1  4  5  5  ·  3  |  3   1  ·  1  |  7  4   1 1  7  
 u  h  B  u    t        t    o    d  a    y    b  

|  2  5  2  5 |  5 7  3  |  1  6  1 1  7  |  4  6  5 |  
 u  t    t    o  d  a    y    나  지  금      시  작    

6  ·  1 ·  1 ·  5  ·  2  7    4  4 2  7  6  2    3  |  
된        이        p  a    r  t  y    a  l    r    

4  1  4 4  ·  5 7  ·  2  ·  3    5  4  7 |  1  6  ·  1  
i  g  h  t      o    n        f  i  r    e      f  

 4  ·  4  1    7  |  1    6 3  ·  3  |  1  6  1  |  3  
 i    r  e    I    t    &  #    8    2  1  7    ;  

6  5  7    7 |  1  |  2  4    4 |  4    6  4  |  6 7  
s    C    a    l    i  f    o    r    n  i    a    

·  7  2  4   6  ·  4  4 |  5  7  |  5  4  |  6  3 4  1  
 l  o  v    e      o    h  우    리      둘  의    l  

7  7  1    3  |  1  ·  2  3  |  3  |  2  ·  1  ·  7 4  6 
o  v  e        o    h      o    h    W    e    g  

 3  3    3   1  2  |  2 ·  7 7  |  5  4  |  2  |  5  
 o  t    t    a      g    o      w  h    e    r  

|  3   1  5  3  2  4 5  1   6  |  7    4 |  3  5 2  
 e      w  e    g  o  i    n    &    #    8  2  1  

5    7 ·  7  2  ·  2  2  7  3  |  6 5    4 ·  2 5 6  
7    ;    I      j  u  s  t      f    e    e  l    

|  5  7  5 1  ·  7  4  ·  2  |  7    1  1 6  ·  5  4    
 l  i  k  e      I    &    #    8  2  1    7  ;    

5   7  ·  6  ·  2 5  ·  3  3  ·  6  4  4  ·  4  6  3    
m        i    n      d  r    e  a  m      o  h    

1    5  |  5  3  ·  2  4   3    7  4  2 7 |  3  6  6  
L    o    v  e      o    h    I  t  &  #    8  2  1  

·  4  1 7  |  3  2 5 7  3 |  2    4  6   6  |  5 1  
 7  ;  s      C  a  l  i    f    o  r    n    i  a  

 1    2  2 4  4  4  |  3 6 3  |  5  3  ·  7   6  4 
     l  o  v  e      o  h      o  h    네    게  서  

3  |  1    1   1 4    7  3   5 3  4  ·  5  1  1  ·  
   두        눈  을      뗄      수      없  어      

6 6    7  4  3  7    2    5 ·  4  ·  5  |  3  2  |  3  
b  a    b  y  둘  이    만        더        올  라    가  

7    2 |  6    7    7  7 3  ·  3 ·  3    4  4    4 
자        k    e    e  p      i    t      o    n  

|  7    1    7  |  6  3 ·  5  ·  5    2  |  3  ·  1  1 
 I    t    &    #  8    2    1    7    ;    s    

·  3 6 ·  2  7 4 ·  1    5    2    3  ·  7  2 2  |  
 C  a    l  i  f    o    r    n    i    a    l    

5  ·  2 1  5  ·  2 4  5  3   2   1  7    4  1  6  5  
o    v  e      u  h    y    e    a  h    끝  나  지    

3  ·  2 |  3 5  6   7  |  1  ·  3  ·  2 ·  5   6 |  
않    을      우  리        밤        u    h        

2  1 5 ·  4 1 |  6  5  4 3  5  ·  2  |  2  |  4   1  
y  e  a    h  R    e  a  l    l    i    g    h    t  

3    6 4  |  5  6  4  7  2    1    1 1  3    4 ·  6  
   s  a    v  a  g  e      l    i  g  h    t    I  

1  ·  3  |  4  ·  3 ·  1  3  |  7 1 |  6  ·  5  ·  7  2  
   j    u    s    t      f  e    e    l      l  

7   5 2  3  ·  3  4  2    1  5  ·  1  5  ·  2  ·  3 7  
i    k  e      I  &  #    8  2    1  7    ;    m    

|  7    5 ·  2 6 6  4  4 4 2  3   6 1  2  1 |  5  
 i    n      p  a  r  a  d  i  s    e  난    없    진  

|  7 |  1 ·  3  5  6  5  ·  5  1  2 5 1  5  |  6  2    
     않    지    눈  치      미  래  를    보    지      

6  |  6   6  ·  5  |  5  2  7    6   1 ·  5   5  1  
마    치    네        목  에      걸    려    질      나  

1  |  5   6  3 ·  7  ·  5  3  6  1  6  4  2  ·  4  3 4 
의        k  i    s    s    i  t  &  #  8    2  1  7  

|  3  2    7  ·  5  2 ·  5  |  6  |  1  2  ·  5  3 1 |  
 ;  s        l  i    k    e      a      g  u    

4 1    1  |  1  1 2    5 ·  4  |  2 6 2   7  |  5 
c  c    i    난    원    래        잘  해      거    래  

|  5  4  6  6    1 ·  4 ·  7 5  |  2 1  4 2  5  7   
   너  와  는        다    르  게      갈  래  하  지  만    

4 ·  7  1 5  5 7  2 2    4   7  |  6  3  4 |  4 2  
   아  무    생  각    없    이        지  금      너  를  

·  4 7  1  |  7  ·  6  6  |  3  1 |  7  5  |  1 3 ·  4  
   원  해    내    게      다  른      답    은      없  

1  2 |  5    1 2 5  7  ·  4  ·  4 4    2  3  2 5  ·  
는      걸    뜨  거  운      태    양  처    럼    빛  난    

6   1  |  5  2 1 ·  6    5  |  6 4 |  5  5    2  7  
   널    나  의      상    상      속    에      걸  어  

6  3  6  5  1  7    2    6  3  1  6 |  2  5  3    5  4  
 매  일  이  제  는        현  실  이      돼    우    리    

|  4  3   2  ·  2  ·  5  6  3    1   4  5    2  |  1  
 d  a    y        d  a  y    시    간  이        더  

3  7  |  7    5  1  |  1  2  |  2 5  ·  2  |  2  ·  4  2  
 다    가    오  잖    아  네      몸    에        더    

·  5  ·  7   5 2  7 |  7  5 |  7 |  3  |  4 7 |  1 
 눈    이      가  잖    아      t    h    a  t    &  

1 7  ·  5  1  2  |  1  1  2 3 ·  2  2    3 |  3    3  
#  8    2  1  7    ;  s    r    i  g    h    t    지  

3    1  ·  7    3  1 |  3 6 1   1  5  3 |  2 7  1  
독    하    게      취    해    더    너  의      품  에    

4  1    2 |  5  |  6  |  5 ·  7  4    2  5  ·  3  ·  1  
취  해        t    o    o      h    o  t    N    o  

5  ·  6    2    3    2    7  2 4  5  6  ·  2 3  4 6  
t        t    o    d    a  y    n  o    t    t  o  

·  6  6 ·  3 3    3  6 ·  6  4  5 4    2  2  7   4  
 d  a    y      u  h    B  u  t      t  o  d    a  

5 |  3  3 ·  5 ·  4  5  6  4    5    2    5  1  7 2  
y      b    u    t    t  o    d    a    y    나  지  

1  6 6 7 2  ·  6    6  7  5  7  3  4  1  |  4  |  7  5  
금    시  작  된        이    p  a  r  t  y        a  l  

6  6  4  4  |  6  1  |  4  ·  3 4  4 3    1 |  3  |  1  
r  i  g  h    t      o    n    f  i    r    e      

·  1  ·  6  7  ·  4 5    2  7  |  7  5 3  6  6  7    7  
 f    i  r    e  I    t  &    #  8  2  1  7  ;    s  

|  4 3    1  6  6  |  2    4 6  3 6 7  7  6 1    2  
   C    a  l  i    f    o  r  n  i  a    l  o    v  

 4  2  3  5  3  7    5  ·  5    2  6  |  7  3    3  4  
 e    o  h  우  리        둘    의      l  o    v  e  

7  |  2  ·  6 ·  6   7 ·  1 ·  4 |  7  ·  5  ·  4  5  
   o    h        o    h    W    e        g  o  

4 1  ·  2   6 3  2 |  2  4  3  7 3  6  1  ·  7  6  5  
t  t    a      g  o      w  h  e  r  e      w  e    

·  7 ·  6  ·  6  2  |  3  ·  1  5  |  5  6  3  5  ·  4 6  
 g    o    i  n    &    #  8    2  1  7  ;    I    

3 ·  3  1 5 ·  1   7    1    7  3 |  1   5 5  7  
j    u  s  t        f    e    e  l        l  i  k  

4  6  7  |  1 5  4 |  6  2    7 4  |  2  3  |  2 |  1  
e    I    &  #  8    2  1    7  ;    m      i    n  

5    5  2  1  ·  3  ·  5  |  1  |  4  7 |  1 4    7  7  
   d  r  e    a    m        o  h    L  o    v  e  

|  7    6 5 ·  1 4  ·  1   7  5  ·  3  5 6  2  5    
     o  h    I  t    &    #  8    2  1  7  ;  s    

2  ·  6    7  7  6  7    6  ·  4  7 |  7  2  1   5 4 
   C    a  l  i  f    o    r  n    i  a      l  o  

 3   2  7   5    6  6 ·  3  4 7  2  5 5  4    3 
 v    e      o    h      o  h  네  게  서    두      

·  2 |  2  ·  4 4  7  ·  2 7    7 5 5   4  3    7 
 눈    을      뗄      수      없  어      b  a    b  

·  4  7  4   3 7  4  3    6  |  4    3  2  5    7    
 y  둘  이    만    더      올    라    가  자      k    

1  ·  2 4  |  7    2  4  4  ·  2  2  |  7  2  |  3 |  3  
e    e  p        i  t      o  n    지  금        날  

2   3  5  6  |  4  4  6  6 1 |  2  5  5   1  |  1 1  
   만  진      손  길  로  또      날  이      밝    아    

·  6    4  ·  7 ·  2  2 2  |  5  4  7  7    7 4   3  
 f    l    y      i  t      h  o  m    e  어    제  

3  2  |  1 6  1   5    5  |  7    6  6 6  ·  2 ·  7  
완      다  른      매    일    을      약  속    해    또  

·  4 3  |  6    7  ·  4  |  1  3  6  6 3  6  |  5 5  2 
   잊    지        못    할    순  간  들  을      기  억  

·  4 1  7  ·  3  |  3    1  3  3 5 7  ·  3    7  6  ·  
 해  너      하    나    로    난    t    h    a  t    

6  |  2 ·  1  6   3  4  6 7    7  4 1  ·  3  ·  7 |  
&    #    8  2    1  7  ;  s      e  n    o    u    

5 7  6 7 7  ·  3  ·  3 |  3  5  2 ·  7    5 2  |  7  
g  h  나    숨    이        벅  차      l    e  t      

|  6  ·  4  7 3 |  5    3  |  7  3  4 |  5 ·  2 ·  2 
 m    e    l    o    v    e  O  h        h    e  

7  ·  2  ·  4    4  4  2    3  ·  3  7  2  |  3   2 1  
l    p        m  e      h    e  l  p        m  e  

6  6  |  7 |  5    6  1  4  |  6 |  5 5  1  |  5    6  
 s    o        t  e  l    l      m  e        t  

 4 ·  4  5  ·  7  ·  4    7  7  |  5  1 |  1  4  |  4  
 e    l  l        m    e  I    t  &    #  8    2  

 2  ·  1  2  ·  6  ·  1  1   3 6  |  3  1  6    5  7  
 1    7  ;    s      C    a  l    i  f  o    r  n  

1  1  3  |  6  7  7    6  5  1  ·  5   2    5 ·  1  2 
i  a      l  o  v    e    o    h    우    리      둘  

1  ·  7 1    5 1  1 ·  4    7 6  2  7  1  |  5  |  4 
의      l    o  v  e        o  h    o  h    W    e  

6  2  4  ·  6  ·  3  5 7  2  |  4   4  1 5  |  4   6  
 g  o    t    t  a    g    o      w  h    e    r  

·  3  |  4  |  4  1  |  7  1 7  4  5    7 6 5 4  2  4  
 e        w  e      g  o  i  n    &  #  8  2  1  7  

1 4  2 4  3  |  5 ·  4 |  4 3  ·  6  5    7  5    4  
;  I    j  u    s    t      f    e  e    l      l  

6  5 5  |  1  1  |  3    2 2  1  ·  2  ·  3 2  |  7  6  
i  k  e      I    &    #  8  2    1    7  ;    m    

·  1  7   7 ·  6  |  6  ·  5  5  2 7 7  3  6  |  5    
 i  n        d    r    e  a  m    o  h  L    o    

6 6    3  ·  7  |  4 ·  3    6  ·  2 ·  4  |  7 3  1  
v  e        o    h    I    t    &    #    8  2  1  

4 |  3  3  |  1    2 2  4   5  ·  6  5 ·  4 2  7  ·  
7    ;  s        C  a  l    i    f  o    r  n  i    

6  2    3  ·  1  5  2 5 ·  7  2    4  7    2 5 4  ·  
a      l    o  v  e      o  h      o    h  네  게    

1  7    5  6 ·  2 2  |  2  1 4  |  4 |  7  ·  2  4  1  
서      두      눈  을      뗄      수        없  어    

·  7 |  5    3  6    6  1 1  2 7    4  1 |  4 2 ·  
 b    a    b  y    둘  이  만    더      올    라  가    

4  |  1  3  1  ·  3  2  1  3  4 6   3  6  2 |  6  1  7  
자      k  e    e  p    i  t      o  n  I    t  &  #  

2 5  ·  6 ·  7  2   7  5 7   6  2  6   5  7  |  5  
8  2    1    7  ;    s    C    a  l  i    f  o    r  

·  1  3 2 4  ·  2  1    2  7   7  3 3  6  3  7  ·  3  
 n  i  a      l  o    v  e      u  h    y  e    a  

 1  |  1  4 5  |  4  2 |  1  6  2 3  3  ·  3  4  ·  1  
 h    끝  나  지      않    을    우  리      밤      u  

·  5    2    5  |  4  |  5  2    1  |  2  2  3 2 ·  2 
 h        y    e    a  h    R    e  a  l      l  

·  1    2  2  ·  2 5 6  6  2 |  4  1  ·  4  3 1  ·  5  
 i    g  h    t    s  a  v    a  g    e    l    i  

·  6 3  1 3 3 2  |  5  ·  7 3  ·  1  4  |  4  1 7   
 g  h  t  W  h  a    t      d    o      y  o  u    

4 1 5  2   4  3    1 7  6    7 5    6  4  |  3    
 w  a  n    n  a      d  o      w    a  n    n    

5 ·  3  1  3 5  |  3 2  6    3  |  2  5  ·  7 6 ·  6  
a      d  o  I    t  &  #    8    2  1    7  ;    s  

4  5  7  6  6  |  6  6   7 2    1 ·  4  3  1  4  4 3 
 C  a  l  i    f  o    r  n    i    a    l  o  v  e  

 4  6  1  |  7  ·  2  ·  6  1 7 3  3 2    3 ·  1 3  
   u  h        y    e  a  h  뜨  겁  게        불  탈  

|  3  3 5 ·  6  4  1  4  |  2  3  2  4  1  6 |  3  ·  5  
   우  리      밤    u    h    y  e  a  h    R    e  

·  6  |  1    7  2  |  5  |  6 2 |  4 |  7  2  |  5 5  
 a    l      l    i    g  h    t      s    a  v  

·  7  1 3    3    4  ·  3  ·  5    4  3 7  ·  7  ·  6  
 a  g  e        l    i    g    h  t  I        j  

·  5 4  4  2  ·  6  |  6 7  1  |  7  ·  1 5  4 4 2  |  
 u  s  t      f    e  e  l        l  i  k  e      

4  4  1  7  6 7 7  ·  1  ·  3    4  6  3 1  1 |  6 ·  
I  &  #  8  2  1  7    ;    m      i  n    p    a    

4  3  ·  7  6  6  |  2  
r  a    d  i  s    e