MBTI (Feat. 쿠기 -u0026 로꼬) (Prod. GRAY)_歌词简谱

MBTI (Feat. 쿠기 \u0026 로꼬) (Prod. GRAY)_歌词简谱
演唱:BE′O (비오)/쿠기/Loco
发行时间:2021-11-27

5    2  |  3    2  ·  2  ·  4  ·  1  3 ·  3 |  1  |  6 
과    는        다    른        날  의        삶    을  

 4 6  ·  5 ·  2  ·  2  1  ·  4    3  |  5 6 7 5 1  
 꿈  꿨    지    만    C  o    u    n    t  i  n  g    

6  5  ·  6 4 ·  7  |  7  ·  6  ·  4 ·  4  4  |  4 6  6 
s  t    a  r    s    난        세    야      해    별  

7  6 5  3    6  1  ·  5  ·  3  |  6  5 7  7  1 7    2  
내    가  족    의      l    o    v  e  더    들  어    가  

·  5 |  4  ·  1  ·  1  1 |  3  3 |  5  5  7 6 1  4  2  
     철    D    a  d    d  y      출  퇴  근    c  a  

·  4  ·  3 ·  5  ·  7   5    6  1    2   3  ·  3    
 r    부    터        f    a  m    i    l    y    

1 ·  3  ·  1 4 |  1 6    4 3  ·  3  1 |  2  6  6  1  
   u    p  캐    리  어      쌓    아  놔      m  o  m  

3  2  |  5 1  2  1  4  4  ·  3    3  3   2  4  3 |  7  
엄  마      드  디  어    사    람    들  이    날    쳐    다  

6  ·  6 3  ·  1 ·  7  4  7  7    5  2    2  ·  5   6 
봐      우    리    가    바  란      듯    이    걱    정  

|  2  5  |  1 4  1  2 7  3  1  2   4  6  3  5  |  6  4  
   마      지  금  껏    했  어      준  빈  통  통    한    

 5  ·  4  |  4 2  3 2 |  3  7  6  6  5 4  3 7  |  5  
 우    리      가  족      살  은    온  통  땀  이      아  

6    2  6  4  5    5 7    1  ·  5 |  6  5  4  |  4    
닌      기  름  기    로      가    득      보  호    또    

1    4  |  1  5  5 5  7  7  |  1 3    6  3   2  6 ·  
   내      속  도  는    마    하      정  도    촌  놈    

3 2  1 |  1  ·  4  ·  5  ·  2  |  3   7 6 ·  5  |  7 
이    알    고        보    니        l  i    k    e  

4    2  |  4 3    7  3  7  3   6   4    1   4  |  
   앤    디      워  홀  난      안        변    해    

5  7 5 6  |  2    5  2  5 ·  7    7  4 ·  5  |  1  |  
 달  동  네        살  았  던    그    놈  은        여    

5  ·  3  3  ·  4    1  ·  7 ·  7  ·  1  |  7 5  |  3    
전    히      여    기    에    I    &    #  8    2    

2  ·  4 1  |  3 5 |  5    1  ·  3  ·  3  1  2  ·  3  5  
1    7  ;    m      s    t    i    l  l      t  h  

 2  4  ·  5  ·  1  ·  2  2  4 2  6  ·  2  |  5  6    2  
 e      s    a    m  e  M  y      f    a  m      

6  5  ·  1  6  3  |  6    3 ·  5  7  |  6  ·  3  5  |  1 
계  속      똑  같    아    M    i  l    l    i  o    n  

|  6  ·  1 |  3  ·  3 5 5   1   5 |  2 4  6  5  |  
     내        몸  값  을        더      올  려  B    

1 ·  7   6  ·  7  2  1    4  ·  1   7  6   4  2  5  
i    l    l    i  o  n        내      몸    값  을    

3    3  3 3 ·  6 |  7  5    7  4  6  3  1  6 |  3  ·  
더      올  려    T    r  i    l  l  i  o  n      내    

5  2  5 3  6  |  6  |  5 6 5 6 2  6  1  ·  1  |  6    
 몸  값  을      더      올  려  -  i  l  l    i    o    

1 ·  7  |  2  3 4  5  1    5  7 4 4  |  2  |  5    2 
n        내    몸  값  을      더    올    려    위    로  

|  7  2  ·  4 2 |  1  ·  5 1  |  3    4  4  1  6  5  5  
   y    e  a    h      w    e      g  o    u  p  

1  |  3    7    7  1  ·  3 1  5 6  2  6  6 |  2  7  ·  
W    e        u  p      y  e  a  h    w    e      

2  2  4  |  2    3  2  6  ·  3   7  4 5  6  ·  3 |  5 
g  o      u    p  위  로        y  e  a  h        w  

·  7  |  7 1  ·  3    1  ·  3 7 5  ·  2 4 |  7  3 |  
 e      g    o        u  p  W    e      u  p    

4 ·  5 4  |  2  |  6 7 2    3  7 |  3 ·  2  3  3   
C    o  u    n    t  i  n    g      s    t  a  r    

1  |  5  3    3  ·  1    2  7 |  6    5  2  ·  2  |  2  
   1      2        3  눈    물    은      별    이  

 4  |  7  ·  6    5  3    4  ·  6    1 3 1 3  |  6  
     돼        빛  이        나    네    o  n      

 5  |  2 4  |  6  |  6  3 1 5 7  |  6    5    7 4  
 t    h  e        f  l  o  o  r    내        몸  값  

|  6  ·  5    6  4  4 5 7    6  6  |  1  3  |  1  3  7  
     바    닥  을    칠      뻔  했    지  만    다  시    

|  4  6  2 ·  5    6    7  ·  3 2 ·  1  ·  7  7 ·  7  
 위  로      s    o    a    r  배    는      고    팠  

5 |  5 6  ·  6 |  6  7  2  2    7    7  6 6    3  ·  
지    만      눈    은    안      깔    았  으  외    줄    

6   6  |  5    1  7   4  2  2  ·  4 5    2    3  ·  
을        타    고      혼  자      살  아    남    아    

2  3  7  4  |  7 2  4 1 5 6 |  7   4    7  |  5  2  
핑  계  는      안  대    난    결    과    로        말  해  

4  ·  4    7 7  3   7    5  ·  5  ·  2  ·  4  4    1  
엄    마    의    눈    물    을        고    야  드    로  

1 ·  4  |  2  ·  5    3 2  |  5  7    2  5    4 3  4 
   닦    아    줬    네  대    전      t  o      S  e  

7  ·  1    2 4    5  1 ·  3  |  4  4 |  2  ·  3 4  3 
o    u    l      c  i    t    y      살    아    성  

7   2  ·  3  5    3    7  |  5  ·  7  |  7  2  |  7  3 
실    히    한      번        없    었    네      쉼  이  

|  4  ·  3 3   3   3  ·  5  |  5  ·  6    5  ·  7 4 
 여    긴      흠        잡    히    면        물  어  

|  4  4  ·  3  |  5  5  ·  3 2  |  2    2  5  5  7  3  ·  
 뜯  지    여    태      해  온        모  든    걸      

7 6 2  2  ·  1 3  7 4    3 5 |  1  ·  3  5    1  ·  
다    후  려    치  지  너  무      어    지    러  순    간    

3  4 |  7 4  ·  7    7  3 1  7 6  |  7  3  6 |  2  7  
 방    심  하    면      길    잃  어    난    여    기  에  

7  ·  6  7  ·  1 ·  2  4  |  2  ·  4 6    4    6  |  3  
   왔  어        이  기    러    이  대    론        돌  

|  7  ·  3 ·  5  ·  5  7    2 |  5  |  7 4  6   5  6  
 아    갈        수      없    네      집  으    로  안  

|  5 ·  1    2  ·  7  7 2  3 1 2 ·  5  2  |  5  2  2  
     돼        난    이  대  론  똑    같  다      내  가  

6  |  5  |  2  4  7  |  6  4    5  2    1  2  5 ·  4  6 
   질    린  다      떠  났    지  만    돌  고      돌  아  

1  7  5  5 3  4  ·  4 5  |  6  4  7  2  |  6  6 5  1  2 
 다  시    나  를      찾    네  다  시      돌  아  와  도    

6  |  7  3  5 1    2    3 ·  1  4 1  |  6 ·  2  3  ·  
아    무  렇  지      않    게    받  아  줄        수      

5  6  5 7 ·  5  5  2  1  7 |  3  6  ·  7    4  ·  3 |  
있  어    그      누  구  도      밉  지        않    네    

4 3  |  6  5 |  1 ·  2  5    4  |  4  4  ·  7 |  2   
푼  돈    도      못      벌    어    없  다    면        

3  5 4  7  |  1  |  1  |  2 |  1  |  3  5 5  2   3  6 
근  본  모  든        거    에        감  사  볼  품    도    

2    5  ·  4  ·  3  |  3  ·  2  1  ·  2 |  6  1  2  4  ·  
없    던        날        품  어    줬    던  S  h  o    

6    7  |  7    1  3  5  7    2  2 7  |  5 |  2  7 |  
u    t        o  u  t      t  o      A    T  M    

5  |  2  7    2  4  ·  1  ·  5    6    5  6  6 3  4 7  
   &  a    m  p    ;        M    i  l  l  i  o  n  

·  3  6 ·  5   2 ·  4    6  7  |  1  |  3  ·  5 5  |  
 M  i    l    l    i    o  n        내      몸    

6 |  3 |  7  5   2 4  |  2 3 5  ·  5  4  7 4  |  1 
값    을      더      올    려  B  i    l  l  i  o    n  

4  3  4    3  6  ·  4  4   6 6   5   6  1  2  ·  2  
 내      몸  값    을      더      올    려  T  r    i  

7    7  1  ·  3  |  6  |  4    7  6  |  7  ·  3  |  7 2 
l    l  i    o    n        내      몸    값    을    

|  4  1 7  4 ·  2 ·  4    2  6   7 6    3  ·  5 3  
 더    올  려    -    i    l  l    i  o    n      내  

·  4  3  7  6    3    2  |  5  5    6 ·  4  1  ·  7  2  
   몸  값  을        더      올    려    위  로      y  

 1  1  ·  6  6  6  4    6 |  6 6  5  6  2  4  |  3 |  
 e  a    h    w  e        g  o    u  p  W    e    

7  6 7  7  5   3  1  7 ·  5   6  |  2  |  1  ·  3  5  
 u  p    y    e  a  h        w    e        g  o  

2  1  4    7  4  4    1  ·  4  7  |  2  |  6  2  1  5  2  
 u  p    위  로      y    e  a    h      w  e    g  

 6  1  5  6  7  6  2    6    3  ·  1  7  6 1    1 |  
 o    u  p  W  e      u    p    벌  어  가      너    

6  4 ·  5  6 6  2    3  ·  6  ·  3  5  1  7  ·  1  |  3 
 모    르  게    마    니    또      l  o  o    k    난  

5  ·  7    3    5  |  5  2  ·  3  ·  6    3 6 ·  3  2 
   진    짜    로      b    a    l    l  1    0  년  

 5  |  6  4  ·  6  ·  2 ·  3    4  ·  2 4  5  4  1  ·  
     변  해        강    산    도    뚝    우  리      

1 4 5  6  3    3    7  3  |  5  ·  3 6    4  2    2  
엄  마    눈  물    도    1  등        해  봤    자      거  

3 1  6  ·  7  |  3  2 |  2 2    6  ·  4 |  3  3  6  |  
품  이  라    는      말    에  곧    바    로      끄  덕    

2  6  3  5  5  ·  2 ·  2  7  4  4 2 ·  3  |  6 |  6    
끄  덕  바  빠      이    쯤    함    됐    다        해    

6   5  5  5  2  7  |  2  1 |  3   4  4  3  ·  4  ·  4  
도    내    f  a  n    들  이        말  해      더    더  

·  6 6   4 ·  2  ·  6 3  |  1 ·  3  ·  4  5    2  6 
 O  k        g    o      갈        군  대      없  

3 |  2  5  ·  4  |  5 6 6 4  |  7  ·  5   5    1  3  
어      걱    정      마  O  k        g    o      발  

3  1  |  6  5    2  7  4  7  7  2  1  ·  5  5    7 2    
 떼    고      n  o    b  r  e  a    k      내  걸    

6 |  6  3  ·  1 6  |  2 1  |  5 5  |  4  ·  4   3  ·  
   타  속    돈      상  관    없  어        난        

7  4 |  3  |  5  7  1  1  |  1 5    5  4  5 5  |  5    
들  소    를      몰  아  도    스  트    라  다    편    하    

7  1    7  |  4  |  1  2  |  3    7  6    4  4  3 4  7 
게      지    그    시      밟    아  I      g  o  t  t  

 1  ·  4 ·  5  |  2 6    2 ·  2  6 4 |  4  1  ·  5  
 a        I      g    o    t  t  a      I      

 5  ·  4  |  4  ·  7  |  4 3   6 2    4  ·  4 6  |  
 g    o    t    t    a  M    a  k    e      m    

2  ·  1  3    1  |  4  |  6  1  ·  6    4 6  ·  7  |  4  
y      m    i    n    d      u    p      다    음  

 1    6  4  |  4 6 ·  4  |  7 |  1  1  1  4    4  ·  
 은      M    a  y    b    a    c  h  내      가    

4  1  ·  5  |  4    7   2    6 ·  6 7    2  |  7   
족      어    깨        지    고      벌    어    덩    

4  |  6 6  1 5  1  2  5 |  6  6 ·  3 4  6  |  1   6 
치      커  질  수  록    더      무    게    안        느  

|  5  ·  5  |  4 4  1 ·  4  6  ·  4  |  4   7  2 ·  5 
 껴    져      버  려    쌍  문    동        반  지    하  

·  7  4 |  6  |  7  1 3 ·  6  6  1  6  1  2  1  2  7 |  
   싱    크    대    밑      침  대  였  지  올  려  드  렸    

3  1  2  1   3  7  |  2 ·  4  |  4 4 5  |  4  4  3  5  
지    한  강    이      보    이    는    2    0  층    위  

7  |  2  4    4  1  2  4  6    5  3   5    7 3   5  
여    기  서      별  을    c    o  u    n    t  i    n  

·  2  5  ·  3   7  6  2  1 4    2 ·  5  |  4  |  5  4  
 g  누    구    나    목  적  은        티        나  지  

4  ·  1    5    4  7 4  6  |  2  |  7 ·  6 5    3    
겸    손    은      내  가      알    아    서  하    니    

6  4  |  4 5 7  2  6  6    1  |  7  3  |  4 6  1 |  3 
까      d  o  n  &  #  8    2    1  7    ;  t      s  

 6  |  6   7  5   2  3 3  1 |  5  2    5  1    1 
 a    y      t    h  a  t  그    러  니      오    늘  

1  6  ·  5 |  6  |  2   1  4    3 5    3 ·  7  5 2  
은  F    e    e    l      l    i  k    e      I  &  

|  7 ·  3  3 4  6 3 |  5  ·  6  3   4  ·  1  |  7   
 #    8  2  1  7  ;    m      r    o    c    k    

2  |  2  1  |  1  6 3 |  1  7 2   3  5  1  |  2  6  ·  
y    W  i    l  d      f  o  r      t  h    e      

1 |  3 6  ·  1  4  |  1 1  7 1  6    5  1 7 ·  3  |  
n    i  g    h  t      s  c  r  e    w    b    e    

5  7 ·  5  7 5   1 |  5  6  6  3  |  6  2  ·  6  7  |  
i  n    g    p    o    l  i  t  e    다      필  요    

3    7  |  4   5 3  1 5 5    4    1  |  2  4   1  
   없    어      다    너  네        걸    음      봐  

|  2  ·  6  ·  5  |  7 ·  4  ·  6    5   2  7 4  1 |  
 봐    각    자        내    게        지    입  맛    

7    3 4 ·  1   2 4  1  2  ·  7    6 5  |  3  |  6  
들    을      맞    춰  닥  치  고        뛰  어    가    모  

·  4  1  2    1  5 4  2    4 4  |  4  ·  3   7  |  1  
 르  잖  아      날  내  가      사    용    하    는      

5   6  |  6    2  7  6 |  2  |  1  4  1  ·  2   4  |  
용    도    와      다  른        너  의      v    o    

4  ·  2  |  1  7  7 |  3  |  4  |  7    7  7    7    1  
i    c    e  야  M    i    l    l    i  o    n      

 1  3 7  7  7 4  5 7    1  5  7    7  7    5 4  7  
 내    몸  값  을    더      올  려  B    i  l    l  i  o  

 1 |  4  ·  1   3  6 6   4  |  5  ·  1  |  2 2 2  
 n        내      몸  값    을        더      올  려  

1 |  1  4  |  4  ·  7 2  ·  1  ·  4 |  1    4  |  4 6  
T    r  i    l    l  i    o    n        내      몸  

6  ·  6  2 4  7  4 |  7  ·  1    6  5    3  2    2  |  
값    을    더    올    려    -    i  l    l  i    o    

3  |  1  6    5 7   7  |  5   3  5 |  4 3  5  ·  3 
n      내      몸    값    을      더      올  려    M  

 2  5 |  6 ·  6  2   5 ·  4 6  ·  2 |  5  ·  7  3 
 i  l    l    i  o    n      내        몸    값  을  

6  ·  3 2    6  ·  2 3   5 5  5    5  ·  7  |  2    
   더      올    려  B    i  l  l    i    o    n    

5 2 2 |  6  ·  2    4    7  ·  3  2   7    5  |  5 
 내      몸    값    을        더      올    려    T  

·  6 |  2   5  7 6  3  4  1  3  |  3  4  ·  5 4  2  2  
 r    i    l  l  i  o  n    내      몸    값  을    더  

6  |  2  7   5  4 ·  3  7   2  3  |  5  ·  6  |  7 ·  
   올  려    -  i    l  l    i  o    n        내    

2  5  ·  7    2  2 5  6 2 1  4  ·  3  2  3  ·  3  ·  5 
 몸    값    을    더    올  려  위    로    y    e    a  

 4 7  ·  5 5   2    7  4    6  7  5  ·  4  1  3  4  
 h      w  e        g  o      u  p    W  e    u  

·  4    3    1 6  7 2  ·  6  4  6  4  |  2  5  5  2  6  
 p        y  e  a  h      w  e      g  o    u  p  

·  6    1  |  4  5 2  7  |  3  ·  4  |  4  7  ·  2  |  1  
 위    로      y  e  a    h        w  e        g  

·  4  5  3  7 |  4  5  |  5    1 |  1  |  5  4    4  2  
 o    u  p    Y  e    a    h        w  e      u  

 7 
 p